ieucharystiaMsza święta dla
rodzin osieroconych

21 kwietnia 2024
o godz. 15.00

Hospicjum Opatrzności Bożej
Księża Orioniści


ul. Piłsudskiego 44, 05-200 Wołomin
tel. 22 787-26-66, 609-109-903

|

Warunkiem przyjęcia pacjenta do hospicjum jest zaawansowana choroba nowotworowa i inne schorzenia postępujące zawarte w wykazie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 12 czerwca 2018r. (Dz.U 2018 poz.1185)

Patrz Dz.U.2018 poz.1185  - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001185/O/D20181185.pdf

Informacje dotyczące objęcia pacjenta opieką hospicjum stacjonarnego dostępne są w sekretariacie hospicjum lub pod numerem tel.: 609 109 903 oraz 22 787 26 66 od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 15:00.

DO ZGŁOSZENIA PACJENTA DO HOSPICJUM STACJONARNEGO WYMAGANE SĄ:

o  ELEKTRONICZNE SKIEROWANIE do hospicjum stacjonarnego wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (zatrudnionego w ramach umowy z NFZ) – kod resortowy skierowania – 2184

o  ORZECZENIE LEKARSKIE – SKIEROWANIE DO HOSPICJUM STACJONARNEGO dla pacjenta kierowanego do hospicjum (druk do pobrania poniżej)

o  DOKUMENTACJA MEDYCZNA potwierdzająca chorobę nowotworową lub inną wskazaną w w/w wykazie (np. wypis ze szpitala, wynik badania histopatologicznego, epikryza etapowa, opinia lekarza kierującego)

o  ZGODA PACJENTA lub opiekuna prawnego/faktycznego w przypadku niemożności uzyskania zgody pacjenta (druk do pobrania poniżej) 

o  OŚWIADCZENIE OSOBY BLISKIEJ OPIEKUJĄCEJ SIĘ CHORYM (druk do pobrania poniżej)

o  DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UBEZPIECZENIE (np. legitymacja ZUS/KRUS emeryta/rencisty, ostatnia RMUA, zaświadczenie z Urzędu Pracy, decyzja OPS itp.)

Druki do pobrania:

Orzeczenie lekarskie

Zgoda pacjenta

Oświadczenie osoby bliskiej